Ampera 2009

Amanah Penderitaan Rakyat patani

ความสับสน ‘การเมืองนำการทหาร’ บทสรุปสถานการณ์ไฟใต้ 2551


ข้อมูลการวิเคราะห์ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ในเดือนมิถุนายน 2551 ชี้ว่า ระดับความถี่เหตุการณ์ความไม่สงบ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นขนานใหญ่นับตั้งแต่กรกฎาคม 2550 ทำให้จำนวนเหตุการณ์ลดลง แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายและบาดเจ็บ ทั้งก่อนและหลังเดือนกรกฎาคม 2550 ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้จำนวนเหตุการณ์จะลดลง แต่จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังอยู่ในระดับเดิม ความรุนแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเป็นกระบวนการที่ไร้ระเบียบแบบแผน จึงไม่อาจนำจำนวนครั้งของการก่อเหตุมาทำนายจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตของเหตุการณ์ได้

นอกจากนี้แล้ว ลักษณะแบบแผนความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังสะท้อนลักษณะสูงต่ำขึ้นลงในแบบวัฎจักร นับตั้งแต่ปี 2547 จะเห็นได้ว่า เดือนมิถุนายนมีการก่อความรุนแรงสูงที่สุด รองลงมาคือเมษายน  มีนาคม ลำดับที่สี่คือสิงหาคม สถานการณ์ที่ควรเฝ้าระวัง คือ ในช่วงปลายปีคลื่นการโจมตีมักจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน

      ผลของความรุนแรงเมื่อพิจารณาในแง่ของเหยื่อจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของผู้เสียชีวิตที่เป็นมุสลิมยังคงมากกว่าเช่นเดิม คือ 54.64 % ขณะทีคนพุทธเสียชีวิต 41.79 % สอดคล้องกับลักษณะประชากรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม  แต่สัดส่วนของผู้บาดเจ็บ กลับพบว่าคนพุทธมีมากกว่าคนมุสลิม  ซึ่งสะท้อนว่า คนทุกฝ่ายในสังคมเป็นผู้ได้รับผลกระทบและความเจ็บปวดสูญเสียจากความรุนแรง  แต่แบบแผนที่มุสลิมจะเสียชีวิตในจำนวนและสัดส่วนมากกว่าคนพุทธ ส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นคนพุทธจะมีจำนวนมากกว่า ยังคงเหมือนเดิม

      ในอีกด้านหนึ่ง ข้อมูลที่ควรพิจารณาด้วยก็คือสัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงทั้งที่เป็นผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกัน (casualties) ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป รองลงมาคือทหาร  เทียบสัดส่วนพบว่าราษฏรสูญเสียมากกว่าทหารถึงสามเท่า  ตำรวจเป็นกลุ่มที่สาม  กองกำลังติดอาวุธของประชาชนที่รัฐจัดตั้งซึ่งประกอบด้วย ชรบ. อส.และอปพร.เป็นเป้าที่สี่ ลูกจ้างของรัฐเป็นลำดับที่ห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นลำดับที่หก ส่วนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการเมืองท้องถิ่นเช่นอบต. เป็นเป้าหมายระดับรองลงมา     อ่านทั้งหมด

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

www.deepsouthwatch.org

Advertisements

November 23, 2008 - Posted by | Laporan Khas

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: